Home   Neuvrščeni   Podatki o vpisu za šolsko leto 2020-2021

Podatki o vpisu za šolsko leto 2020-2021

Informacija o poteku vpisa otrok za šolsko leto 2020/2021

V času rednega vpisa starih varovancev, ki je potekal od 17. 2. do 21. 2. 2020 in otrok novincev, ki je potekal od 2. do 13. 3. 2020 se je v Vrtec Tončke Čečeve vpisalo 514 starih varovancev in 115 novincev.

 Na podlagi Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 36/2010 in spremembe) in  Pravilnika o postopku sprejema otrok v javne Vrtce Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 7/2011, 34/2012 in 16/2015) je  Komisija Vrtca Tončke Čečeve za vpis otrok novincev na seji, dne, 6. 5. 2020, obravnavala vpisne vloge in oblikovala prednostni vrstni red novincev tako, da je razvrstila vse, ki so jih starši vpisali v času javnega vpisa, po doseženem številu točk od najvišjega do najnižjega, na podlagi kriterijev ter podatkov, navedenih v vlogah in pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.

 Vrtec je po zasedanju komisije odločil, koliko otrok, ki izpolnjujejo pogoje za vstop s septembrom 2020, bo sprejetih, glede na število prostih mest v oddelkih po posameznih enotah vrtca v skladu s Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 27/2014).

Oblikoval se je seznam sprejetih in seznam čakajočih otrok:

sprejeti-otroci-novinci-v-vrtec-s-septembrom-2020

cakalni-seznam-za-solsko-leto-2020-2021

 Po končanem vpisnem postopku boste starši sprejetih otrok pozvani k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši ter o datumih roditeljskih sestankov za starše novincev, ki bodo potekali na enoti, v kateri ste dobili prosto mesto.

 Na seznamu čakajočih otrok se nahajajo otroci novinci:

- ki niso bili sprejeti, ker še ne izpolnjujejo pogoja za vključitev v vrtec (Zakon o vrtcih).

 Seznam čakajočih otrok Vrtca Tončke Čečeve bo veljaven vse do vzpostavitve Centralnega čakalnega seznama javnih vrtcev MOC, ki ga po pooblastilu MOC oblikujejo vsi trije javni vrtci tako, da se na centralni čakalni seznam uvrstijo čakajoči otroci vseh treh javnih vrtcev, po vrstnem redu, glede na doseženo število točk, ki jih je določila komisija za sprejem novincev v posameznem javnem vrtcu.

 S spoštovanjem,

Irena Hren, ravnateljica