Home   Izvedbeni kurikul   Ostali projekti

Ostali projekti

line]

NAČRTOVANI PROJEKTI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Vsako šolsko leto tečejo v okviru izvedbenega kurikula vrtca različni projekti. V šolskem letu 2018/2019 bomo izvajali naslednje projekte:

1. OBJEM (Bralna pismenost)

V sodelovanju z  ZRSŠ bomo, kot implementacijski vrtec, pri otrocih spodbujali razvoj bralne pismenosti. Ob preizkušanju didaktičnih pristopov in strategij z nalogami, ki nam jih bodo posredovali razvojni vrtci, bomo v izvedbenem kurikulu izvajali vse gradnike bralne pismenosti in z oblikami formativnega spremljanja opazovali razvojni napredek otrok na govornem področju.

2. Spoznavanje integritete v vrtcu

Otroci se bodo z vzgojiteljico ob prebiranju slikanice in ob drugih  dejavnostih pogovarjali o negativnih posledicah neetičnega ravnanja ter o tem, kaj je prav in kaj narobe. Seveda bodo otroci svoja doživetja izražali z različnimi izraznimi sredstvi.

3. Z gibanjem do zdravja

Otroke bomo spodbujali, da razmišljajo o tem, kaj lahko storijo za svoje dobro počutje in zdravje (pijejo, ko so žejni, se umijejo in preoblečejo, ko so preznojeni …). Seznanjali se bomo z osnovnimi načeli osebne higiene in poskrbeli, da jih bodo dosledno izvajali. Trudili se bomo, da bodo otroci začutili gibanje kot vir ugodja in ga sprejeli kot način življenja.

4. Varno s soncem

Otrokom želimo približati pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in jim privzgojiti samozaščitna ravnanja, kot so: uporaba zaščitnih sredstev (kapa, očala, kreme …), uporaba pravila sence in izogibanje bivanju na prostem v opoldanskih urah v poletnih mesecih.

5. Bralček

Otrokom bomo približati knjigo kot vir ugodja in vir informacij, saj  se vse bolj zavedamo pomena zgodnjega razvijanja bralne pismenosti otrok. Hkrati želimo, da spoznajo knjižnico in jo začutijo kot prijeten prostor druženja.

6. Igriva arhitektura v vrtcu

Spodbuditi želimo zavedanje otrok o vplivu prostora in arhitekture na naše življenje, zdravje, počutje, varnost in zadovoljstvo. Želimo jih spodbuditi k razmišljanju o osnovnih prostorskih in arhitekturnih zakonitostih do katerih pridejo z lastno aktivnostjo.

7. Varno v prometu

Otroke bomo seznanjali z varnim ravnanjem v prometu in jih aktivno vključili v prometne situacije. K varnemu ravnanju v prometnih situacijah bomo spodbujali tudi starše.

8. Turizem v vrtcu

Otroke bomo spodbudili k raziskovanju znamenitosti v okolici našega vrtca in jih seznanili z njihovimi značilnostmi. Na ta način bomo otrokom razvijali veselje do raziskovanja okolja in obiskovanja kulturnih in drugih znamenitosti v neposredni okolici vrtca.

9. Razigrani gozd

Otrokom bomo z različnimi dejavnostmi v naravnem okolju  približali gozd, saj menimo, da predstavlja bogato učno okolje, ki omogoča otrokom nove izzive, razvija gibalne sposobnosti in ima pozitiven učinek na celosten razvoj otrok.

10. Znamenitost mojega kraja

Otroke bomo spodbudili k raziskovanju znamenitosti v okolici našega vrtca in  jih seznanili z njihovimi značilnostmi. Na ta način bomo otrokom razvijali veselje do raziskovanja okolja in obiskovanja kulturnih in drugih znamenitosti v neposredni okolici vrtca.