Home   O vrtcu   Sklad vrtca

Sklad vrtca


Program dela sklada Vrtca Tončke Čečeve za šol. leto 2017/2018

Člani UO sklada vrtca  smo na 1. redni seji, ki je bila 22. 11. 2017 na enoti Gaberje, oblikovali in pripravili program aktivnosti za pridobivanje sredstev v sklad vrtca za šolsko leto 2017/1018.

Sprejet je bil naslednji program dela sklada vrtca za šolsko leto 2017/2018:

 • zbiranje sredstev s ponudbo izdelkov v predbožično-novoletnim časom.
 • Zbiranje sredstev z odprodajo zbranega odpadnega papirja in PVC zamaškov. Papir se zbira v za to namenjene zabojnike po  vseh enotah našega vrtca.
 • Zbiranje sredstev z izvedbo srečelova na zaključnih srečanjih s starši.
 • Zbiranje sredstev (materialnih in nematerialnih) v sklad vrtca z donacijami  staršev, podjetij in drugih.
 • Povabilo za zbiranje dela dohodnine (0,5%).

Zbrana sredstva v sklad vrtca, bodo namenjena plačilu stroškov za individualna darila, katere otroci odnesejo domov in kritju stroškov, ki nastanejo v okviru izvedbe obogatitvenih dejavnosti vrtca in predstavljajo obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu.

Predsednica UO sklada vrtca: Darinka Belak


Delovanje sklada vrtca v letu 2017

UO sklada vrtca si je za pridobivanje sredstev v šolskem letu 2016/2017 oblikoval in pripravil program, katerega je potrdil na svoji 1. redni seji, 25. 10. 2016 z naslednjimi aktivnostmi:
- zbiranje papirja,
- ponudba izdelkov v predprazničnem času,
- prostovoljni prispevki staršev in dobaviteljev.

Poročilo o delovanju sklada za poslovno leto 2017


Program dela sklada vrtca v šolskem letu 2016/2017

Člani UO sklada vrtca  smo na svoji 1. redni seji 26. 11. 2016, v enoti Gaberje, oblikovali in pripravili program aktivnosti, za pridobivanje sredstev v sklad vrtca za šolsko leto  2016/1017.

Sprejet je bil naslednji program dela sklada vrtca za šolsko leto 2016/2017:

 • Zbiranje sredstev s ponudbo izdelkov v predbožično-novoletnim časom.
 • Zbiranje sredstev z odprodajo zbranega odpadnega papirja in PVC zamaškov. Papir se zbira v za to namenjene zabojnike po  vseh enotah našega vrtca, vsak prvi teden v mesecu.
 • Zbiranje sredstev z izvedbo srečelova na zaključnih srečanjih s starši
 • Zbiranje sredstev (materialnih in nematerialnih) v sklad vrtca z donacijami  staršev, podjetij in drugih.
 • Skupina staršev pod idejnim vodstvom Suzane Lužar, bo za vse otroke našega vrtca, v mesecu februarju,  na enoti Hudinja v popoldanskem času odigrala priredbo lutkovno igrane igre »Sovica Oka«.

Zbrana sredstva v sklad vrtca, bodo namenjena plačilu stroškov za individualna darila, katera otroci odnesejo domov in kritju stroškov, ki nastanejo v okviru izvedbe obogatitvenih dejavnosti vrtca in predstavljajo obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu.

 Predsednica UO sklada vrtca: Darinka Belak


ZAHVALA

V imenu Vrtca Tončke Čečeve in UO sklada se zahvaljujemo vsem, ki so se odzvali in prispevali materialna in nematerialna sredstva v sklad vrtca.

Poročilo  sklada vrtca za poslovno leto 2015

Odhodki, ki so se krili iz sredstev  zbranih v sklad vrtca:

- Plačilo vstopnic za lutkovne predstave zunanjih gledališč.

- Plačilo avtobusnih prevozov za izlete otrok.

- Plačilo individualnih božično novoletnih daril za otroke.

- Plačilo stroškov razvijanja fotografij, ki jih otroci dobijo ob zaključku šolskega leta.

Prihodke in odhodke je vodila finančno administrativna služba vrtca. Sredstva so se vodila ločeno od ostalega finančnega poslovanja vrtca.

Finančna slika delovanja Sklada vrtca v letu 2015

Poročilo sklada vrtca – marec 2016

Iz finančne slike delovanja sklada vrtca  je razvidno, da se razlika med prihodki in odhodki izkazuje v pozitivnem izidu. Prihodki so presegli odhodke za 3539,25 €. Vsota 3.539,25€ se bo prenesla na račun sklada vrtca za poslovno leto 2016.


Program dela UO sklada Vrtca Tončke  Čečeve  za šol. leto 2015/2016

Člani UO sklada vrtca  so na svoji 1. redni seji dne, 11. 11. 2015, oblikovali in pripravili program aktivnosti, za pridobivanje sredstev v sklad vrtca za šolsko leto  2015/1016.

Sprejet je bil naslednji program dela sklada vrtca za šolsko leto 2015/2016:

 • Zbiranje sredstev s ponudbo izdelkov v predbožično-novoletnim časom.
 • Zbiranje sredstev z odprodajo zbranega odpadnega papirja. Papir se zbira v za to namenjene zabojnike po  vseh enotah našega vrtca, vsak prvi teden v mesecu.
 • Zbiranje sredstev z izvedbo srečelova na zaključnih srečanjih s starši
 • Zbiranje sredstev (materialnih in nematerialnih) v sklad vrtca z donacijami  staršev, podjetij in drugih.

Zbrana sredstva v sklad vrtca, bodo namenjena plačilu stroškov za individualna darila, katere otroci odnesejo domov in kritju stroškov, ki nastanejo v okviru izvedbe obogatitvenih dejavnosti vrtca in predstavljajo obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu.

Predsednica UO Sklada Vrtca:

Darinka Belak


SKLAD VRTCA

Sklad vrtca Tončke Čečeve Celje je bil ustanovljen 3. 11. 2009 v skladu z veljavno zakonodajo (ZOFVI, Ur.l. RS, št. 16/2007 in spremembe). Sklad vodi upravni odbor, ki ga sestavlja 7 članov: 4 predstavniki vrtca in trije predstavniki staršev. Predsednica sklada vrtca je predstavnica vrtca Darinka Belak.

Sklad vrtca ima za podlago svojega delovanja oblikovan Poslovnik o konstituiranju in delovanju sklada vrtca ter Pravila delovanja sklada vrtca.

Zbrana sredstva v sklad vrtca so namenjena za plačilo stroškov, ki nastanejo v okviru izvedbe obogatitvenih dejavnosti vrtca in stroškov, ki nastanejo pri realizaciji programa dela sklada vrtca.

Obogatitvene dejavnosti vrtca predstavljajo obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu. Stroški, ki nastanejo pri izvajanju obogatitvenih dejavnosti se krijejo iz sredstev, ki se zberejo v sklad vrtca in niso zajeti v finančni obseg rednega izvedbenega kurikula vrtca.Obogatitvenih dejavnosti so deležni vsi otroci. Vsebina in obseg obogatitvenih dejavnosti pa sta odvisna od starosti otrok v posameznem oddelku.

Za finančno administrativne opravila Sklada vrtca skrbi administrativno-finančna služba vrtca. Prihodke in odhodke sklada vrtca Vrtec Tončke Čečeve vodi na računu, ki ima zagotovljeno posebno stroškovno mesto, ločeno od ostalega finančnega poslovanja vrtca.