Home   O vrtcu   Katalog inf. javnega značaja

Katalog inf. javnega značaja


1. OSNOVNI PODATKI
 • Naziv organa: Vrtec Tončke Čečeve Celje
 • Odgovorna uradna oseba: Irena Hren, ravnateljica
 • Datum prve izdaje kataloga: 10. 3. 2004
 • Datum zadnje spremembe: 5. 10. 2020
 • Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.vrtec-toncke-ceceve.si
 • Druge oblike kataloga: tiskana oblika, dostopna na upravi vrtca, Mariborska cesta 43, Celje
 • Kontaktna uradna oseba: Irena Hren, ravnateljica, telefon: + 386 3 425 70 30, 
  fax: + 386 425 70 40, elektronski naslov: vrtec.toncke.ceceve@siol.net
   

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA
2a. Organigram in podatki o organizaciji
Vrtec Tončke Čečeve je javni vrtec, ki je vključen v mrežo javnih vrtcev Republike Slovenije. Ustanovila ga je Mestna občina Celje. Njegova temeljna naloga je vzgoja in učenje predšolskih otrok v spodbudnem učnem okolju ter pomoč staršem pri skrbi za otroke. Vrtec izvaja javno veljavni program Kurikulum za vrtce (1999), ki je namenjen predšolskim otrokom od prvega do šestega leta starosti. 
 
 •  Organizacija
Vrtec je bil ustanovljen 8. marca 1946 pod imenom Mladinski dom Tončke Čečeve. Pod različnimi pravnimi oblikami (VVZ, VVO) je nato deloval do 18. novembra 1997, ko ga je kot Vrtec Tončke Čečeve Celje, ustanovila Mestna občina Celje. Predšolsko dejavnost opravlja na petih enotah vrtca.

 Seznam enot vrtca:

 • Enota Gaberje, Mariborska 43, Celje; pomočnica ravnateljice – vodja enote vrtca: Darinka Belak, tel. št. 03/425 70 36;
 • Enota Hudinja, Ul. Frankolovskih žrtev 38,Celje; vodja enote vrtca: Marina Železnik, tel. št. 03/ 425 70 80;
 • Enota Center, Kocenova 10, Celje; vodja enote vrtca: Zvezdana Šljivar, tel. št. 03/ 428 25 80;
 • Enota Aljažev hrib, Celestinova 1a, Celje; pomočnica ravnateljice- vodja enote vrtca: Darinka Belak, tel. št. 03/548 38 60;
 • Enota Ljubečna, Kocbekova cesta 40a, Celje: vodja enote vrtca: Nataša Kalšek, tel. št. 03/546 13 16.

2b. Kontaktni podatki uradne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Kontaktna uradna oseba: Irena Hren, ravnateljica, Tel. št. 03/425 70 30, fax: 03/425 70 40,      e – naslov: ravnateljica.vtc@siol.com

2c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov ES z delovnega področja ter predlogov teh predpisov

www.mss.gov.si
www.celje.si
 

2d. Seznam strateških in programskih dokumentov Vrtca Tončke Čečeve

Razvojni načrt vrtca 2017 – 2022

ldn-20-21

porocilo-ldn-2019-20-s-samoevalvacijo-lektorirano

financni-nacrt-in-program-dela-s-kadrovskim-nacrtom-za-2021

letno-porocilo-za-2020

 

2e. Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Sodni postopki zaradi izterjave dolgov pri starših (javna informacija je število dolžnikov in skupni znesek dolga).

2f. Seznam javnih evidenc

Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005 in spremembe): evidenca vpisanih otrok, evidenca vpisanih otrok s posebnimi potrebami, evidenca čakajočih otrok, evidenca plačil staršev (javna informacija je samo skupno število oseb v evidenci).

2g. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Publikacija vrtca

Zapisniki sej zakonsko predpisanih organov vrtca


3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO JAVNIH PODATKOV VRTCA
• Osebni obisk pri ravnateljici: vsak delovni četrtek v mesecu od 8. do 13. ure, na lokaciji
  Mariborska cesta 43, Celje.
• Po telefonu: 03/ 425 70 30 – vsak delovni dan.
• Na e- naslovu: vrtec.toncke.ceceve@siol.net – vsak delovni dan.

4. STROŠKOVNIK

Ceno materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja od 16. do 18. člena Ur. l. RS št. 24-2016


5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Najpogosteje zahtevane informacije po posameznih vsebinskih sklopih:

• informacija o vpisu otrok,
• informacija o prostih mestih,
• informacija o ceni programa,
informacija o ukrepih v zvezi s COVID-19.
 
Ravnateljica: Irena Hren