Home   Izvedbeni kurikul   Igra in igralne dejavnosti

Igra in igralne dejavnosti


Izvedbeni kurikul vrtca se izvaja v skladu s Kurikulumom za vrtce (1999). V vrtcu organiziramo bogato učno okolje, v katerem otroci preko igre in usmerjenih igralnih dejavnosti v interakciji s strokovnimi delavci in vrstniki raziskujejo, rešujejo probleme, zaznavajo, izražajo svoja doživetja in si tako pridobivajo različna znanja in izkušnje, ki pripomorejo k njihovemu napredku na vseh področjih razvoja.

Spodbudno učno okolje

V našem vrtcu organiziramo prostor tako, da omogoča izvajanje vzgojno – izobraževalnih dejavnosti po kotičkih, med katerimi otroci prehajajo in izbirajo med ponujenimi dejavnostmi. V kotičkih so otrokom na voljo različna sredstva (od igrač do nestrukturiranih materialov) za igro in igralne dejavnosti. Prostor je opremljen tudi z izdelki otrok, s plakati ter z drugimi simbolnimi zapisi, ki jih izdelujejo otroci skupaj z vzgojitelji in nastanejo v okviru vzgojno izobraževalne teme, ki poteka v oddelku.

Dnevna rutina

Poleg igre in igralnih dejavnosti nudi vrtec celodnevno oskrbo otrok v tako imenovanih dnevno rutinskih dejavnostih. Elemente dnevne rutine v našem vrtcu izvajamo v okviru izvedbenega kurikula tako, da se vsebinsko povezujejo z vzgojno-izobraževalno temo, da ne prekinjajo vzgojno-izobraževalnega dela, da potekajo čim bolj umirjeno, brez čakalnih trenutkov in da dajejo otrokom možnost izbire.